Školy Živeny Považská Bystrica Živeny, Považská Bystrica

Školy Živeny Považská Bystrica Živeny, Považská Bystrica

M.R.Štefánika 148/27
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31448135

Informácie o inštitúcii Školy Živeny Považská Bystrica Živeny, Považská Bystrica

O škole

 

NÁZOV ŠKOLY

ŠTUDIJNÝ ODBOR

ŠTÚDIUM

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA

Súkromné gymnázium

7902 5  gymnázium

štvorročné

maturitná skúška

osemročné

maturitná skúška

7902 5 74  gymnázium bilingválne (anglicko-slovenské)

päťročné

maturitná skúška + štátna skúška z anlického jazyka

7902 5 77  gymnázium - šport

štvorročné

maturitná skúška

Súkromná obchodná akadémia

6317 6  obchodná akadémia

štvorročné

maturitná skúška

6317 6 74  OA bilingválne štúdium (anglicko-slovenské)

päťročné

maturitná skúška + štátna skúška z anlického jazyka

Súkromná hotelová akadémia

6323 6  hotelová akadémia

päťročné

maturitná skúška

6314 7  cestovný ruch (pomaturitné štúdium)

trojročné

absolvenstská skúška, titul DiS.

Denné štúdium

    Štúdium na Hotelovej akadémii je určené pre absolventov základných škôl. Pripravuje absolventov pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. 

    Dĺžka vzdelávania a prípravy trvá 5 rokov. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole.

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie o maturitnej skúške. Žiak sa môže dobrovoľne prihlásiť na vykonanie záverečnej skúšky a získať výučný list v učebnom odboru 6444 2 čašník, servírka.

 

Praktické vyučovanie

     Praktické vyučovanie vykonávajú žiaci v strediskách praktického vyučovania a na zmluvných pracoviskách. Prax je samostatným vyučovacím predmetom alebo je súčasťou ďalších vyučovacích predmetov. Člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax vykonávajú žiaci pod priamym vedením učiteľa a odbornú prax pod vedením prevádzkových pracovníkov hotelových a reštauračných zariadení.

 

Štúdium jednotlivých predmetov

     je určené pre tých, ktorí majú záujem o zvýšenie kvalifikácie vykonaním záverečnej alebo maturitnej skúšky. Ide o samostatné štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, z ktorých vykonávajú skúšky v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia.

     Štúdium jednotlivých predmetov je spoplatnené.

     Žiaci alebo iné fyzické osoby získavajú vedomosti samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré môžu preukázať vykonaním skúšky; študujú na základe vypracovaného študijného plánu. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Na vykonanie záverečnej skúšky v riadnom termíne musí uchádzač ukončiť klasifikáciu vo všetkých predmetoch.

 

Prax v Grécku

     Hotelová akadémia organizuje zahraničnú praktickú prípravu pre študentov v lukratívnych hotelových rezortoch na gréckych ostrovoch Kos a Rodos.

      Študenti počas 4–mesačného pobytu získajú zručnosti v oblasti gastronómie, prípravy špecialít gréckej i svetovej kuchyne, servisu a obsluhy. Ich práca je finančne ohodnotená, pričom majú čas na spoznávanie krajiny.

 

Vyššia odborná škola

Profil školy

Vyššia odborná škola na Súkromnej hotelovej akadémii otvorila v školskom roku 2011/2012 bezplatné štúdium v odbore CESTOVNÝ RUCH, ktoré je vhodné pre všetkých, čo majú záujem rozšíriť si obzory a vzdelanie v oblasti hotelierstva, manažmentu, cudzích jazykov a samozrejme cestovania.

Pomaturitné trojročné štúdium cestovného ruchu v dennej alebo externej forme je ukončené absolventskou skúškou, ktorá sa skladá z komplexnej skúšky z odborných predmetov a z obhajoby absolventskej práce, a získaním absolventského diplomu s titulom „DiS.“ (DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA).

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: absolventský diplom, vysvedčenie o absolventskej skúške.

Stupeň vzdelania ISCED 5B: podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B – 1. stupeň VYSOKOŠKOLSKÉHO vzdelávania zameraného na prax, absolvent získa veľa praktických skúseností a dobrú cudzojazyčnú prípravu.

Profil absolventa: absolventi sa uplatnia vo funkciách stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách, ako sú hotelové spoločnosti, riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch, v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu a pod.

Počas štúdia absolvent získa komplexné teoretické vedomosti z predmetov: technika cestovného ruchu, ekonomika a marketing cestovného ruchu, manažment cestovného ruchu, účtovníctvo, sprievodcovská činnosť, dejiny kultúry, geografia cestovného ruchu, kúpeľníctvo a hoteliérstvo, právo v cestovnom ruchu, aplikovaná psychológia, aplikovaná informatika ako i aktívnu znalosť dvoch cudzích jazykov (na výber: angličtina, nemčina, francúzština, ruština, taliančina, španielčina).

Praktická príprava absolventov sa realizuje v externých zariadeniach tak, aby študenti získali zručnosti v oblasti riadenia a prevádzky služieb cestovného ruchu. Okrem toho škola organizuje počas letných mesiacov atraktívnu prax v zahraničí.

 

Kritéria prijatia

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie strednej školy maturitou skúškou – uchádzač predloží maturitné vysvedčenie k prihláške. Prijímacie konanie prebieha formou prijímacieho pohovoru.

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit